<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Studia podyplomowe z Geografii

STUDIA KWALIFIKACYJNE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA - 3 SEMESTRY

Nauczania przedmiotu geografia jest możliwe po ukończeniu studiów podyplomowych. Absolwent studiów podyplomowych kończy studia i otrzymuje świadectwo ukończenia studiów na specjalności geografia w szkole co daje możliwość do nauczania kolejnego przedmiotu. Wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie geografii jest możliwe w momencie kiedy absolwent studiów wyższych i podyplomowych posiada przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Studia prowadzone są według najnowszych wytycznych dla szkolnictwa wyższego w zakresie studiów podyplomowych pedagogicznych do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole.

Dla kogo adresowane są studia podyplomowe z geografii i co jest celem studiów?

Studia podyplomowe kierowane są do osób(np. nauczycieli szkół podstawowych) studiów wyższych , które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje uprawniające nauczania przedmiotu geografia w szkole. Studia kierowane są do nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu. Absolwenci studiów, absolwenci kierunku geografia uzyskają kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS. Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do nauczania przedmiotów geografii.

Biuro Studiów Podyplomowych

ul. Okulickiego 3a, pokój 8, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70 wew. 2
tel. 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Plan nauczania - studia podyplomowe geografia - opis i program studiów

Plan nauczania z zakresie nauczania przedmiotu na kierunku geografia obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym - geologia, prawne podstawy ochrony środowiska, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia regionalna z elementami geografii kultur

Dydaktyka nauczania geografii : metodyka nauczania geografii (90h)

Praktyki: 90 h (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Program jest ściśle dostosowany do aktualnej podstawy programowej przedmiotu Geografia w szkole i spełnia wszystkie wymagania stawiane studiom kwalifikacyjnym w nowych standardach kształcenia nauczycieli (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Głównym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku nauczanie geografii jest zaliczenie wszystkich przedmiotów

Jak wygląda proces rekrutacji na studia podyplomowe do nauczania przedmiotu geografia w szkole?

Rekrutacja na studia podyplomowe kwalifikacyjne z geografii

Rekrutacja na studia podyplomowe kwalifikacyjne z geografii.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów na podyplomowe nauczanie geografii znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych - Skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • Opłata rekrutacyjna - Skan dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473
  • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne* - Skan dokumentu potwierdzającego potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (*tylko specjalności nauczycielskie i wybrane specjalności terapeutyczne).
  • Zaświadczenie wystawione przez lekarza foniatrę* - Skan zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (*tylko specjalność Logopedia).

Rekrutacja na studia podyplomowe z nauczania geografii

Absolwentów studiów I i II stopnia zapraszamy do zapisania się do grupy. Pierwsze zajęcia odbędą się w maju 2023 roku. Przy zapisaniu się na podyplomowe studia do końca marca 2023 słuchacz otrzyma rabat. Aby zapisać się na studia podyplomowe prowadzone przez GSW Milenium należy wypełnić formularz e-rekrutacji i podesłać do biura studiów wymagane dokumentu. Zajęcia prowadzone są podczas trwania studiów podyplomowych w nauczaniu geografii wykorzystując platformy do e-learningu i w oparciu o wirtualny dziekanat.

Program studiów podyplomowych w zakresie nauczania specjalności geografia dla absolwentów szkół wyższych wydaje kierownik studiów podyplomowych, organizator studiów podyplomowych lub należy zgłosić się do biura studiów.

Studia podyplomowe realizowane są zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki. Studia przygotowują absolwentów studiów magisterskich do zawodu nauczyciela z zakresu nauczania geografii polski i innych zagadnień jak: geografia regionalna świata, geografia ekonomiczna, z zakresu geografii polski, geografia fizyczna polski w wybranych typach szkół (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

Organizacja studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Milenium

studia podyplomowe online 3 semestry

Czas trwania studiów
3 semestry

studia podyplomowe zjazdy w weekend

Forma zjazdów
zjazdy weekendowe

metody kształcenia na odległość studia podyplomowe online

Wykorzystanie metod
kształcenia na odległość

dofinansowanie do studiów podyplomowych

czesne za studia
3500 zł za całość*

* w podaną kwotę wliczona jest opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł. Płatność za studia podzielona jest na 6 rat.

Studia Podyplomowe w wyższej szkole Milenium

Studia podyplomowe realizowane są zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra nauki . Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

GSW oferuje studia podyplomowe na 41 specjalności dla nauczycieliterapeutów i menedżerów. Wybierając naszą uczelnie zdobędziesz podstawową wiedzę jak rozszerzoną. Uzyskasz przygotowanie merytoryczne, a prowadzenie zajęć dydaktycznych przygotuje studenta do zawodu nauczyciela biologii co jest podstawowym celem studiów. W procesie dydaktycznym zdobędziesz podstawową wiedzę z nauk biologicznych. Treści nauczania z zakresu biologii wykorzystane w procesie dydaktycznym podczas prowadzonych zajęć i przekazywania wiedzy przez naszych wykładowców dadzą możliwość wykorzystania ich podczas prowadzonych lekcji biologii.

Biuro Studiów Podyplomowych

ul. Okulickiego 3a, pokój 8, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70 wew. 2
tel. 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS