<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Image

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Image

Centrum Egzaminacyjne
ECDL PL-CE 0051

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium jako Centrum Egzaminacyjne ECDL akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pod numerem PL-CE0051 umożliwia w swojej sieci certyfikowanych Laboratoriów zdobycie międzynarodowych certyfikatów ECDL.
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „EuropeanComputerDrivingLicence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć ECDL to praktycznie niezbędne minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•potwierdzenie posiadanych kompetencji,
•wzrost pozycji na rynku pracy,
•większa pewność utrzymania zatrudnienia,
•wzrost mobilności,
•wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), helpdesk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:
•szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
•wzrost wydajności i jakości pracy,
•redukcja kosztów,
•wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
•wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.
Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:
•podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
• wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
• otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
•korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.
Idea ECDL
W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.
Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.
Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Professional InformaticsSocieties (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.
Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy wg. jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji, Irlandii, Danii i Norwegii.
Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.
Inicjatywa jednolitego w skali kraju Certyfikatu Umiejętności Komputerowych powstała w Finlandii w 1992 roku. Pierwsze Certyfikaty wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10 000 osób. 
Wzorując się na doświadczeniach fińskich, Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS, na początku 1996 roku, podjęło inicjatywę upowszechnienia idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej zjednoczonej Europie. W swoich działaniach uzyskało poparcie Rady Europy, która włączyła ECDL do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. W czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 roku, wdrożenie ECDL zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych przed akcesją. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło wdrażanie programu, w tym Polska.
Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek stowarzyszenia CEPIS, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczono pytania egzaminacyjne i przeszkolono egzaminatorów, wybranych starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Centrum Egzaminacyjne ECDL PL-CE 0051

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium jako Centrum Egzaminacyjne ECDL akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pod numerem PL-CE0051 umożliwia w swojej sieci certyfikowanych Laboratoriów zdobycie międzynarodowych certyfikatów ECDL.
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „EuropeanComputerDrivingLicence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć ECDL to praktycznie niezbędne minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•potwierdzenie posiadanych kompetencji,
•wzrost pozycji na rynku pracy,
•większa pewność utrzymania zatrudnienia,
•wzrost mobilności,
•wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), helpdesk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:
•szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
•wzrost wydajności i jakości pracy,
•redukcja kosztów,
•wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
•wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.
Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:
•podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
• wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
• otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
•korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

 
Idea ECDL
W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.
Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.
Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Professional InformaticsSocieties (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.
Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy wg. jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji, Irlandii, Danii i Norwegii.
Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.
Inicjatywa jednolitego w skali kraju Certyfikatu Umiejętności Komputerowych powstała w Finlandii w 1992 roku. Pierwsze Certyfikaty wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10 000 osób. 
Wzorując się na doświadczeniach fińskich, Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS, na początku 1996 roku, podjęło inicjatywę upowszechnienia idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej zjednoczonej Europie. W swoich działaniach uzyskało poparcie Rady Europy, która włączyła ECDL do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. W czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 roku, wdrożenie ECDL zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych przed akcesją. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło wdrażanie programu, w tym Polska.
Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek stowarzyszenia CEPIS, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczono pytania egzaminacyjne i przeszkolono egzaminatorów, wybranych starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami
w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL.
Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.

Image

Masz pytania
skontaktuj się?

Centrum Egzaminacyjne
ECDL PL-CE 0051
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno

Paweł Jagielski
Koordynator Centrum Egzaminacyjnego przy GSW Milenium
ecdl@milenium.edu.pl

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS