<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA

MENEDŻER
TURYSTYKI LOKALNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE HYBRYDOWE W GNIEŹNIE

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie hybrydowym - łącznie 130 godzin praktycznych ćwiczeń i warsztatów z najlepszymi ekspertami w branży turystyki.

Dowiesz się:
 • jak skutecznie zarządzać produktem turystyki lokalnej oraz jak identyfikować interesy i selekcjonować cennych członków lokalnych sieci produktowych,
 • o rozmaitych rodzajach doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych,
 • jak stosować instrumenty skutecznej i atrakcyjnej interpretacji lokalnego dziedzictwa,
 • jakie funkcje i możliwości posiadają programy i platformy obsługujące rezerwacje, sprzedaż i automatyzację w wykonaniu i rozliczeniu usług,
 • jak współpracować i optymalne kształtować relacje między sieciami i organizacjami turystycznymi a lokalnymi samorządami,
Nauczysz się: 
 • jak prawidłowo komponować lokalne pakiety turystyczne o rozmaitym profilu i efektywnie nimi zarządzać,
 • jak poznawać komponenty zintegrowanego i wielokanałowego marketingu produktu turystycznego,
 • jak wdrożyć oraz zarządzać kampaniami marketingowymi i narzędziami marketingu dostosowanymi do różnych grup adresatów w celu promocji swojego produktu turystycznego,
 • jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w zarządzaniu lokalnymi produktami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wystąpiły w związku z pojawieniem się epidemii.
Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 2 semestry/ razem 180 godzin warsztatowych

forma studiów hybrydowych - 5-6 sesji zdalnych (sobota-niedziela), 2 sesje stacjonarne (integracja, wymiana doświadczeń, zaliczenie),

forma zakończenia - 4 projekty praktyczne i 1 główny egzamin teoretyczny,

czesne za studia - 4000 zł za całość (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

obciążenie merytoryczne - cztery zaliczeniowe projekty wykonywane przez każdego uczestnika jako zadanie indywidualne lub w małych (2 os.) zespołach. Projekty będą skoncentrowane na własnym lokalnym potencjale i produkcie uczestników, stąd mogą być bezpośrednio wykorzystane w ich pracy we własnych organizacjach. Ewaluacja projektów przez wykładowców oraz w grupach umożliwia zespołowe uczenie się i wzajemne korzystanie z doświadczeń.
Lektury będą w większości udostępnione (dostarczone przez wykładowców), kilka pozycji podręcznikowych możliwych do nabycia/wypożyczenia w dostępie online.

Adresaci

Studia adresowane do:
 • Gospodarzy agroturystyk z ofertą edukacyjną i inną urozmaiconą;
 • Lokalnych samorządowców, odpowiedzialnych za rozwijanie turystyki i promocji turystycznej ;
 • Liderów i kluczowych członków ekomuzeów;
 • Zarządców i inicjatorów lokalnych pakietów turystycznych;
 • Samodzielnych przewodników turystycznych łączących programy interpretacji z innymi usługami;
 • Liderów i kluczowych członków lokalnych organizacji turystycznych;
 • Liderów i kluczowych członków klastrów turystycznych;
 • Liderów (koordynatorów) szlaków turystycznych, w tym kulturowych i ich odcinków;
 • Właścicieli hoteli, hosteli, schronisk, domów wypoczynkowych i sanatoriów.

Absolwenci

Absolwenci specjalności Menedżer Turystyki Lokalnej, który posiada wykształcenie wyższe otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych (potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS), natomiast absolwent, który nie posiada wykształcenia wyższego otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa.

Uczestnik programu studiów nabędzie kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania produktem turystyki lokalnej. Zdobędzie wiedzę z umożliwiającą identyfikację interesów i selekcję cennych członków lokalnych sieci produktowych, prawidłowe tworzenie struktury doświadczeń i usług. Pozna rozmaite rodzaje doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) atrakcyjnych jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych. Nauczy się stosować instrumenty skutecznej i atrakcyjnej interpretacji lokalnego dziedzictwa. Zapozna się z funkcjami i możliwościami programów i platform obsługujących rezerwacje i sprzedaż usług oraz elastycznych produktów, które zapewniają ich zautomatyzowane wykonanie i rozliczanie. Pozna obszary korzystnej współpracy i optymalne sposoby kształtowania relacji między sieciami i organizacjami turystycznymi a lokalnymi samorządami. Nauczy się prawidłowo komponować lokalne pakiety turystyczne o rozmaitym profilu i efektywnie nimi zarządzać. Pozna komponenty zintegrowanego i wielokanałowego marketingu tych produktów i będzie umiał wdrożyć oraz zarządzać kampaniami marketingowymi i narzędziami marketingu dostosowanymi do różnych grup adresatów w celu promocji swojego produktu turystycznego. Będzie też przygotowany do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w zarządzaniu lokalnymi produktami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wystąpiły w związku z pojawieniem się epidemii.

Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1900 zł/semestr
całkowity koszt4000 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Okulickiego 3A, Gniezno 62-200, budynek A, parter, pokój 8
tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Wykładowcy - praktycy

Image

Prof. SGH, dr hab. Magdalena Kachniewska

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Kieruje dwoma projektami NCBiR, realizuje badania naukowe w zakresie: cyfrowego otoczenia biznesu, marketingu społecznościowego i mobilnego, zastosowania nowych technologii w branży turystycznej i usługach czasu wolnego, rozwoju inteligentnych miast i regionów. Posiada szerokie doświadczenie w instytucjach państwowych i prywatnych. Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania i gospodarki cyfrowej.
Image

Prof. UEP dr hab. Piotr Zmyślony

Zajmuje się rozwojem turystyki w miastach i tworzeniem produktów przez regionalne i lokalne organizacje turystyczne, bada funkcjonowanie partnerstw i sieci organizacji i produktów turystyki oraz formy przywództwa i efektywne działania przywódców tego sektora, strategie turystyczne samorządów i organizacji zarządzających ofertą małych i dużych obszarów, ekonomiczne aspekty funkcjonowania regionalnych i lokalnych produktów turystyki, warunki tworzenia, sieciowania i zarządzania takimi organizacjami i produktami, ich konkurencyjność oraz rozwiązania innowacyjne w tym obszarze. Jest autorem między innymi książki „Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym” (2008). Członek m.in. Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, turystycznego think-tanku Miasta Poznania i Rady Programowej Centrum Interpretacji Dziedzictwa Brama Poznania
Image

Prof. GSW Milenium dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt

Profesor Wydziału Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej na kierunku Zarządzania. Przewodnik miejski i pilot wycieczek. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma „Turystyka Kulturowa”. Autor pierwszej polskiej monografii tej formy turystyki, monografii o szlakach kulturowych i innych książek naukowych dotyczących turystyki kulturowej. Koncentruje się na badaniu, doradztwie i opracowywaniu koncepcji zarządzania szlakami kulturowymi i lokalnymi pakietami turystycznymi eksploatującymi zasoby dziedzictwa i walory oraz atrakcje kulturowe. Zajmuje się także zarządzaniem interpretacją dziedzictwa w turystyce, organizacją zasobów i doświadczeń turystycznych w turystyce religijnej, miejskiej oraz ekomuzeach.
Image

Prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek rady redakcyjnej czeskiego czasopisma naukowego ACC Journal, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Górskich Sudeckich, przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek, od ponad 20 lat prezes koła przewodników, ekspert i kierownik kilku transgranicznych projektów. Badania naukowe koncentruje na szeroko pojmowanej konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Prowadzi wykłady i badania z zakresu prawa turystycznego. Współautor pierwszej powojennej historii kuchni karkonoskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kierując CIT i Oddziałem DOT w Jeleniej Górze. Obecnie współpracuje z kilkoma biurami podróży, obiektami hotelarskimi oraz z firmami szkoleniowymi jako trener i wykładowca. Z żoną prowadzi również, z powodzeniem, działalność gospodarczą w branży optyki okularowej.
Image

Dr hab. Adam Pawlicz

Pracuje od 2003 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, od 2014 roku wykłada gościnnie również na Litwie i Łotwie. Autor lub współautor ponad 100 monografii (w tym: Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich, Promocja produktu turystycznego, E-Turystyka, Propedeutyka Hotelarstwa, Rynek turystyczny), artykułów naukowych i podręczników z zakresu ekonomiki turystyki i hotelarstwa, publikacji w czasopismach branżowych (np. „Hotelarz”) oraz ekspertyz dotyczących branży hotelarskiej turystycznej i hotelarskiej. Członek PTE, rady Masters International Research and Development Center MIRDEC oraz rad naukowych wielu czasopism w Polsce i na świecie (np. Hotel and Tourism Management). Współautor bloga: Turystyka w Mieście (turystykawmiescie.org).

Prowadzący warsztaty

 • Sylwia Osojca - Kozłowska - Menadżer turystyki i marketingu, członkini zarządu organizacji turystycznych: Księstwo Świdnicko-Jaworskie i LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, wieloletni pracownik samorządów lokalnych i ich doradca w zakresie rozwoju turystycznego. Prowadzi zajęcia z zarządzania produktem turystycznym i wizerunku. Była twórczynią i koordynatorką wielu projektów unijnych z obszarów turystyki, organizowała wydarzenia specjalne i eventy, przez 6 lat m.in. Kongres Turystyki Polskiej. Pomysłodawczyni i twórczyni lokalnych produktów turystycznych i marketingowych, koordynatorka współpracy branży turystycznej z samorządem lokalnym, promotorka marek turystycznych.

 • Grażyna Kolarzyk - Dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, menedżer projektów realizowanych w Fundacji.

 • Piotr Basiński - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej odpowiada za promocję oferty turystycznej. Współpracuje z zespołem gramiejska.pl. Organizator i animator miejskich gier obsługowych, autor serii turystycznych gier bezobsługowych. Autor kreatora silników gier turystycznych. Współautor publikacji Mała ojczyzna – wielka sprawa. Edukacyjna gra terenowa (o tworzeniu gier). Prowadzi przedmiot Gry miejskie i przestrzeń publiczna na UAM w Poznaniu. Prowadził liczne warsztaty z tworzenia gier terenowych Inicjator akcji Na tropie skarbów popularyzującej questy.
 • Paweł Gogołek - Współzałożyciel spółki QRTag – operatora platformy QRTAG. prowadził szkolenia w obszarze zarządzania, współtworzył strategie rozwoju dla samorządów, współtwórca projektów nowych technologii. Od ponad dziesięciu lat aktywny szkoleniowiec.

 • Maciej Algusiewicz - Współzałożyciel spółki Arta, operatora platformy QRTAG. Od wielu lat związany z branżą IT. W spółce QRtag odpowiedzialny za rozwój produktów .

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS