<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Kursy dla nauczycieli

Szkolenia Rad Pedagogicznych

MOŻLIWOŚĆ KURSU ONLINE

IMIENNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

ZAJĘCIA
Z EKSPERTAMI

NAJNOWSZA WIEDZA

Oferta szkoleń i kursów dla nauczycieli

Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
Arteterapia w edukacji dziecka, to warsztaty zapoznające uczestników z metodami arteterapeutycznymi, które pedagog – terapeuta może wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolach.
Warsztaty dają możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej oraz jak rozwinąć własną osobowość poprzez proces twórczy. Uczestnicy warsztatów poznają pomysły na prace plastyczne nakierowane na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci. Podczas realizowania ćwiczeń wykorzystywane są różne techniki, które pedagog – terapeuta, może wykorzystać podczas terapii tj.: rysunek, malarstwo, rzeźba i inne techniki plastyczne.
Uczestnik warsztatów zapozna się z analizą i interpretacją rysunku dziecka, diagnozą oraz testami arteterapeutycznymi. Celem zajęć jest  również zachęcenie przyszłych terapeutów do tworzenia własnych zajęć arteterapeutycznych.
 
Prowadząca dr Katarzyna Miłek
Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży
w przygotowaniu
Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
w przygotowaniu
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym
w przygotowaniu
Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela
w przygotowaniu
Dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiające pracę
Adresatami są nauczyciele szkół podstawowych oraz pedagodzy i psycholodzy.

Celem kursu dostarczenie wiedzy o różnorodnych źródłach nadpobudliwości, doskonalenie umiejętności podnoszących komfort i skuteczność pracy z klasą szkolną z dzieckiem nadpobudliwym.

Treść: uściślenie pojęcia "dziecko nadpobudliwe", różnice między ADHD a nadpobudliwością, prezentacja metod ułatwiających pracę z dzieckiem nadpobudliwym w grupie, także w klasie szkolnej, omówienie organizacji pracy dziecka nadpobudliwego podczas lekcji.

Cena: 80 zł
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów?
w przygotowaniu
Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Adresatem kursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Celem kursu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętności wspomagania mowy dziecka w codziennych działaniach pedagogicznych.

Treść: kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej, etapy rozwoju mowy dziecka, najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci, ćwiczenia usprawniające słuch fizyczny, muzyczny i fonemowy, ćwiczenia oddechowe (zasady ich prowadzenia), gry i zabawy usprawniające umiejętność czytania i pisania.

Cena: 100 zł
Metoda globalnego czytania
w przygotowaniu
Nowoczesne technologie, a mowa i rozwój małego dziecka
Podczas szkolenia odpowiemy na nurtujące nas pytania: Dlaczego dzieci współcześnie coraz mniej mówią? Ile czasu dwulatek może spędzać z telefonem komórkowym? Jak wypełnić czas maluchowi po odstawieniu nowoczesnych technologii? Ciekawe zabawy do wykorzystania w przedszkolu i w domu.

Prowadząca mgr Agnieszka Burchacka
Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa
w przygotowaniu
Seksualność dzieci i młodzieży - determinanty i zagrożenia
Adresatem: są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych;

Celem jest: poznanie etapów rozwoju psychoseksualnego od wczesnego dzieciństwa aż do dorosłości oraz konsekwencji zaburzeń prawidłowego rozwoju dla dojrzałego funkcjonowania psychospołecznego i seksualnego;

Treść: wczesnodziecięcy rozwój psychoseksualny; o co pytają dzieci, kogo i dlaczego?; norma rozwojowa czy zaburzenie rozwoju?; wpływ postaw osób dorosłych na psychoseksualne zdrowia dziecka; charakterystyka okresu adolescencji z uwzględnieniem aspektu seksualności

Cena: 100 zł
Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami i ich motywację
w przygotowaniu
Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież
Adresatem są: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;

Celem jest: dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie uzależnień od substancji odurzających, psychotropowych i środków zastępczych;

Treść: zasady postępowania w przypadku pojawienia się narkotyków w szkole; rozpoznawanie substancji narkotycznych; pokaz biernych atrap narkotyków i dopalaczy; rozpoznawanie objawów zażycia narkotyków; proste metody wykrywania narkotyków w organizmie; zasady kierowania na terapię; profilaktyka narkotyczna w szkole;

Cena: 90 zł
Środowisko sprzyjające uczeniu się języka angielskiego
Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, w jaki sposób poprowadzić zajęcia z języka angielskiego, aby były atrakcyjne w przedszkolu, bądź w edukacji wczesnoszkolnej. Jakie środki dydaktyczne użyć, aby lekcja była atrakcyjna? Drama, jako metoda aktywizująca i jej wykorzystanie podczas zajęć z języka angielskiego.

Prowadząca dr Katarzyna Miłek
Technika C. Freineta
W przygotowaniu
Uczenie metodą projektu
w przygotowaniu
Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole
W przygotowaniu
Wychowawca przewodnikiem ucznia
w przygotowaniu
Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Adresatem kursu jest nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy o kształtowaniu pojęć matematycznych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej w formie zabawy.

Treść: wykorzystanie środków dydaktycznych w praktycznej nauce matematyki (zabawki, klocki Dienesa, klocki kolorowe, liczby, patyczki, tangramy, obrazki, historyjki obrazkowe, domina, karty do gry, palce), różne formy i metody pracy z uczniem z trudnościami na zajeciach wyrównawczych.

Cena: 100 zł
Zagrożenia świata wirtualnego - blaski i cienie cyberprzestrzeni
w przygotowaniu
Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
Adresatami kursu są nauczyciele szkół podstawowych oraz pedagodzy i psycholodzy.

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy, wypracowanie umiejętności zapobiegajacych mobbingowi klasowemu oraz wypracowanie działań z klasą, w której występuje mobbing.

Treść: omówienie mechanizmów powstawania i funkcjonowania tej formy przemocy, metody pracy profilaktycznej i działań z klasą, w której pojawił się już mobbing, wypracowanie systemu wsparcia.

Cena: 80 zł

oraz inne kursy i szkolenia według zapotrzebowania placówki!

Więcej informacji udziela Biuro Studiów Podyplomowych

GNIEZNO

Biuro Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

ul. Okulickiego 3A, budynek A, parter, pokój 8

+48 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl