PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

PEDAGOGIKA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ

STUDIA ONLINE

Trwa rekrutacjaDołącz do grupyUprawnienia już na jesień 2022Aplikuj teraz!

Trwa rekrutacjaDołącz do grupyUprawnienia jesienią 2022Aplikuj teraz!

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie online. Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

  • blok przedmiotów specjalnościowych - pedagogika opiekuńcza, pomoc psychologiczna - wybrane zagadnienia, seksuologia z elementami terapii, poradnictwo pedagogiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, współczesne systemy opieki, zaburzenia rozwoju i zachowania, profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego, tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną, trening umiejętności interpersonalnych, techniki pracy grupowej i środowiskowej;

  • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 3 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3500 zł za całość (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

forma studiów - tryb online

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje dodatkowe kwalifikacje na stanowisku pedagog szkolny, wychowawca.

Studia kierowane są w szczególności do aktywnych zawodowo lub przyszłych pedagogów szkolnych i wychowawców placówek opiekuńczo-edukacyjnych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii opiekuńczo-wychowawczej z elementami pomocy psychologicznej dla dzieci w edukacji przedszkolnej oraz uczniów szkół. Ponadto studia wyposażają w wiedzę jak pracować z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, trudnościami w naucze oraz socjalizacji.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy jak pedagog szkolny lub opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Posiadają wiedzę w jaki sposób pracować z uczniem z zaburzeniami w socjalizacji, nauce i rozwoju oraz w jaki sposób współpracować z rodzicami zdiagnozowanego pedagogicznie dziecka.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1167 zł/semestr
całkowity koszt3500 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W KALISZU

ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800 Kalisz
tel. kom.: 690 942 988
joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PILE

ul. Brzozowa 4, 64-920 Piła
tel. kom.: 530 765 750
joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS